Over de hele linie is er de afgelopen tien jaar vooruitgang geboekt, vindt hij. “Maar we zijn er nog niet. Er kan nooit genoeg aandacht voor zijn."

“De Corporate Governance Code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij een vennootschap betrokken personen en partijen tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen. De principes kunnen worden opgevat als de moderne en breed gedragen, algemene opvattingen over goede corporate governance.

Ik deel de mening van mijn voorganger Jos Streppel, die zei dat zelfregulering met brede maatschappelijke ondersteuning een systeem is dat werkt. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. Het kan bijdragen aan het voorkomen van crises en onbezonnen risico’s. Wij hebben als Monitoring Commissie Corporate Governance Code een belangrijke rol bij het in stand houden en begeleiden van de dialoog over dit onderwerp.”

Te veel korte termijn

“We kunnen en mogen niet beweren dat het over de hele linie goed gaat met corporate governance in Nederland. De code bestaat nu tien jaar en in die tijd hebben we te maken gehad met tal van problemen, die we niet onbenoemd mogen laten.

De bankencrises hebben geleid tot grote schadeposten voor alle betrokkenen. De woekerpolisaffaire heeft uiteindelijk geleid tot waardeverlies voor de aandeelhouders, nog los van alle ellende voor de polishouders. Ook de bekend geworden kartelvorming en omkoopschandalen van de laatste jaren duiden op een te grote nadruk op winstbejag op de korte termijn.”

Programma: Bekijk hier het 2015 programma van de Governance University.

Focus op lange termijn

“Dit vraagt om een gedragsverandering en meer focus op de lange termijn, zowel door bedrijven zelf als door de aandeelhouder. Het gaat dan om een duurzame manier van winst maken en het creëren van meerwaarde voor de onderneming. Daarbij speelt compliance een essentiële rol.

Nog te vaak wordt compliance geïsoleerd benaderd en wordt volstaan met het benoemen van een persoon in een functie. De schandalen van de afgelopen jaren hebben aangetoond dat deze functie heel serieus moet worden genomen en de hele organisatie doordrongen moet zijn van het belang van compliance.”    

Weet wat er binnen de onderneming speelt

“Ik vind het ook belangrijk dat de Raad van Bestuur van een bedrijf precies weet wat zich afspeelt binnen alle uithoeken van het bedrijf. De leden moeten zich goed laten informeren. Als bestuurder moet je er zeker van kunnen zijn dat de mensen die voor jou werken, bezig zijn met de goede dingen. Daarin speelt onder meer een goed inzicht in de capaciteiten van medewerkers een belangrijke rol. Een modern human-resourcesbeleid helpt bij het verkrijgen van dat inzicht.

Bestuurders moeten ook duidelijk maken aan de buitenwereld hoe zij verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van risico’s waarmee het bedrijf op de lange(re) termijn kan worden geconfronteerd. Inventariseer regelmatig waar de risico’s zitten. Met een modern en strikt risicomanagementbeleid is het heel goed mogelijk om wanneer nodig in te spelen op de specifieke omstandigheden van het bedrijf.”