Annemarie Schouw

Voorzitter van de Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers

Waar moeten bedrijven rekening mee houden?

“Ondernemingen moeten hun supply chain dus heel goed in beeld hebben en business continuity plannen ontwikkelen. Verzekeren van suppliers is zeker niet voldoende en alleen maar zinvol als je precies weet wat het betekent als een supplier van de ene op de andere dag wegvalt. Business Impact Analysis studies kunnen een goed inzicht geven.

Daarnaast moet meer en meer rekening worden gehouden met ketenaansprakelijkheid en de impact daarvan op de on-going business. De verspreiding van negatief nieuws is niet tegen te gaan. Wel kunnen bedrijven met een crisisplan voorbereid zijn op media-aandacht. Hetzelfde is ook nodig om goed met calamiteiten om te gaan. Gebeurt dit niet, dan trigger je negatieve media-aandacht. Qua people management is de uitdaging hoe je de goede mensen krijgt, ze binnenhoudt en hoe je hun kennis op peil houdt.”
 

Wat is de relatie tussen risicomanagement en het voeren van een gedegen financiële huishouding?

“Risicomanagement raakt altijd aan de financiële huishouding van bedrijven. Goede (strategische) beslissingen kunnen alleen maar worden genomen als men een goede afweging kan maken van de risico’s (downside) en verdiensten (upside). Met goed risk management creëer je risk awareness bij de decisionmakers en help je ze tot een balanced decision te komen.

Bij goed risk management is het van belang om input van vele disciplines te hebben, omdat elke discipline weer een andere inschatting van risico’s maakt. Je moet er dus voor waken dat het niet alleen finance driven is, of alleen legal.”


Focko Dorhout Mees
CEO van verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Marsh

Waar moeten bedrijven rekening mee houden?

“Bedrijven moeten vanuit wereldwijde schaal kijken naar de impact van risico’s. Waar zit mijn afzetmarkt? Heb ik mijn supply chain goed in kaart? Waarin zitten de afhankelijkheden van de bedrijfsvoering? Waar vallen we op terug als er iets mis gaat? Welke invloed hebben risico’s en ons handelen op onze reputatie?

Het gaat erom risico’s zo veel mogelijk te beperken. Daarbij is het vaak niet zinvol om dan maar alles te verzekeren. Wel om samen met een specialist te bezien wat het feitelijke risico is en hierna pas producten te maken die het afdekken. Veel meer dan vroeger kijkt men vanuit de balans en de verlies- en winstrekening en naar hoe die te beschermen.”
 

Wat is de relatie tussen risicomanagement en het voeren van een gedegen financiële huishouding?

”Vroeger werd erg vanuit de verzekeringspolis voor bijvoorbeeld schade aan een gebouw gedacht. Nu zijn verschillende afdelingen binnen een bedrijf met risico’s bezig, en is de benadering veel meer vanuit de balans en de verlies- en winstrekening. Vaak luidt de vraag welke risico’s bedrijven kunnen dragen en in hoeverre het bedrijf kan worden geraakt.

Veel bedrijven hebben voor leningen bij banken convenanten moeten tekenen, met voorwaarden over de balans en de verlies- en winstrekening. Risicomanagement helpt om aan deze voorwaarden te blijven voldoen. Het kan dat een bedrijf 25 miljoen schade kan opbrengen, maar dat de afgesproken solvabiliteitsratio in het bankconvenant in gevaar komt. De verzekeringsindustrie kan hier een rol spelen, bedrijven helpen met liquiditeit en ervoor zorgen dat die op korte termijn weer op orde is.”

Ron Verhulsdonck
President Benelux bij schadeverzekeraar ACE Group

Waar moeten bedrijven rekening mee houden?

“We leven in een razendsnel veranderende wereld. En dus veranderen ook de risico’s erg snel, evenals de impact hiervan. Risicomanagement behoeft daarom een toenemende prioriteit. Voor bedrijven is het belangrijk dat zij hun risico’s en hun eventuele impact continu monitoren en vroegtijdig nieuwe risico’s identificeren. In die zin moeten bedrijven steeds steeds meer streven naar een consultatieve samenwerking met hun risicopartners in plaats van een zuiver transactionele verhouding.

Er moet een betere onderlinge informatieuitwisseling komen. Ook blijkt dat veel bedrijven vooral bezig zijn met overleven en productie en zich onvoldoende bewust zijn van veranderingen. De verantwoordelijke(n) voor risicomanagement moet(en) alle disciplines kunnen overzien en nauw samenwerken met de verzekeraar en makelaar als risicopartner.”
 

Wat is de relatie tussen risicomanagement en het voeren van een gedegen financiële huishouding?

“Sommige risico’s kunnen zo veel impact hebben dat ze het behalen van de financiële doelen of zelfs de continuïteit van het bedrijf bedreigen. Helaas zien bedrijven vaak risico’s over het hoofd of onderschatten ze deze. Bekend voorbeeld is de brand in Moerdijk. Die had niet alleen impact op Chemiepack zelf, dat failliet ging, maar ook op de naburige bedrijven. Zij werden geconfronteerd met milieuschade door het verontreinigde bluswater.

Hoewel de oorzaak van de schade niet bij hen lag waren zij wel bij wet verantwoordelijk voor wat er op hun terrein aan verontreiniging ontstond. Herstel van dit soort milieuschade is over het algemeen erg kostbaar. Met goed risicomanagement breng je de risico’s in kaart en kun je de impact beperken of afdekken. Het helpt bedrijven zodoende om hun doelen te behalen en continuïteit te bieden.”