Annette Waning, CSR Vebego

Duurzame inzetbaarheid neemt een belangrijke plaats in binnen goed werkgeverschap. Annette Waning is hoofd CSR bij Vebego International, een familiebedrijf met inmiddels meer dan honderdzestig dochterondernemingen in verschillende sectoren. Zij vertelt hoe duurzame inzetbaarheid invulling krijgt binnen hun bedrijf.

“Vebego wil betekenisvol werk bieden aan 40.000 mensen en duurzame inzetbaarheid heeft daarbij een hoge prioriteit.” Van Waning stelt dat duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid is van medewerker en organisatie.

“Dat bewustzijn is nog niet bij alle medewerkers in even grote mate aanwezig. Problemen in het dagelijks leven kunnen ook invloed hebben op de duurzame inzetbaarheid, daarom faciliteren we bijvoorbeeld schuldhulpverlening. Mensen met schulden melden zich gemiddeld 9 -14 dagen vaker ziek. Door daar hulp in te bieden, zitten medewerkers beter in hun vel en daalt het ziekteverzuim.

Inzet van digitale middelen helpt eigen verantwoordelijkheid. “Door het inzetten van digitale middelen zoals apps ondersteunen we medewerkers om zelfstandiger keuzes te maken in hun werk en dat geeft meer eigen verantwoordelijkheid over hun werk. Dit komt het werkplezier ten goede. Omdat de meeste medewerkers tegenwoordig een smartphone hebben, kijken wij ook naar applicaties die onze mensen handvatten geven om aan hun gezondheid te werken.

Profiel Van Waning: “Betekenisvol werk betekent bij ons dat mensen zich thuis voelen waardoor er minder verloop is. Daarom maken we van elke medewerker een profiel waardoor deze op de beste werkplek terecht komt. Een voorbeeld: als iemand heel precies kan en wil werken, hoort deze medewerker op een OK thuis. Als iemand graag onder de mensen is, geven we hem geen functie waarbij hij de hele dag alleen is. Duurzaam draait bij ons volledig om mensen.”

 

Dr. N.M. Wiezer, Senior Researcher TNO

Hoewel steeds meer organisaties aandacht hebben voor het duurzaam inzetbaar houden van hun medewerkers, stelt Dr. N.M. Wiezer - onderzoeker bij TNO - dat in veel sectoren de urgentie daartoe nog niet voldoende gevoeld wordt.

“Door het komend arbeidstekort (vergrijzing en pensioenleeftijd) is het voor elke organisatie urgent. Organisaties worden zich wel steeds bewuster van alle aspecten van duurzame inzetbaarheid en de gevolgen voor de sector daarvan. De focus ligt echter nog teveel op alleen oudere medewerkers.

Een organisatie zou al moeten beginnen met alle aspecten van duurzame inzetbaarheid op het moment dat er een nieuwe medewerker komt.” TNO onderzocht in STREAM, de Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation, onder welke omstandigheden 45-plussers (langer) kunnen blijven werken met behoud van productiviteit en een goede gezondheid.

“Duurzame inzetbaarheid richt zich op vier pijlers: gezondheid en energie, vakkennis en vaardigheden, werk en privébalans, motivatie en commitment. Onderzoeksresultaten leveren nieuwe kennis op en deze is nodig voor de ontwikkeling van beleid en intervisies die de inzetbaarheid van oudere en jongere medewerkers kan verbeteren.

Er zijn inmiddels talloze technische hulpmiddelen waarmee duurzame inzetbaarheid ondersteund kan worden. E-health en M-health apps ondersteunen medewerkers in gezond leef- en werkgedrag. Sommige apps zijn heel uitgebreid en bevatten veel gedragsveranderingstechnieken.”

 

Rob Koelewijn, Corporate Health Manager KLM

Organisaties met veel medewerkers verdeeld over meerdere divisies hebben een uitdaging om iedereen te bereiken over gezond en inzetbaar blijven. Rob Koelewijn is corporate health manager bij KLM en vertelt over deze uitdagingen én de oplossingen.

“Het kwam een aantal jaar geleden nog wel eens voor dat er op verschillende plekken binnen de organisatie oplossingen werden bedacht voor hetzelfde probleem. Drie jaar geleden heb ik mij daarom ingezet voor het systematisch managen van gezondheid. Sindsdien hebben wij samen met de medezeggenschap een visie op gezondheid ontwikkeld en werken wij met meerjarenplannen.

Dit heeft tot gevolg dat alle divisies samenwerken aan een aantal divisie overschrijdende speerpunten. Elke divisie voegt daar zelf voor hen belangrijke punten aan toe, afhankelijk van de aard van het werk.”

Het delen van kennis en ervaring was ook geen vanzelfsprekendheid, vervolgt Koelewijn: “Om elkaar te inspireren en kennis te delen organiseren wij drie à vier keer per jaar een themasessie. Health-professionals, HR-medewerkers en lijnbazen uit verschillende divisies delen tijdens zo’n sessie best practises met elkaar.

Daarnaast wordt kennis en ervaring van buiten naar binnen gebracht en geeft een divisiebaas zijn visie op gezondheid en inzetbaarheid. Dit maakt de betrokkenheid van het topmanagement zichtbaar. Dat is van belang omdat leidinggevenden een belangrijke rol spelen in de dialoog met medewerkers”.

Uiteindelijk moet de informatie, hulpmiddelen en faciliteiten bij de medewerkers terecht komen. Om veel mensen tegelijk te bereiken, ziet KLM E-health toepassingen als een veelbelovende aanvulling op de hulpmiddelen die al zijn ingezet”.