In de afgelopen decennia heeft Nederland een ware transitie ondergaan in de aanpak van preventie,verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Met succes. Het (ziekte)verzuim is sindsdien fors gedaald en ook de instroom naar arbeidsongeschiktheid is veel lager dan verwacht. Dat is geen sinecure.

Bedrijven in de private sector nemen daarin hun verantwoordelijkheid en plegen enorme inspanningen en maken veel kosten om verzuim van werknemers te voorkomen. Ondanks het feit dat werkgevers (doorgaans) niet zijn opgeleid om mensen beter te maken, dan wel te re-integreren, lukt hen dat heel goed.

Maatregelen

Juist nu de financiële crisis zich een weg door het bedrijfsleven baant is voelbaar hoe belangrijk maar ook hoe moeilijk het is om personeel gezond te houden en duurzaam aan zich te binden. Nederland slaat zich goed door de crisis heen. Maar mensen moeten straks wel steeds langer doorwerken. De arbeidsmarkt zal veranderen. De gezondheidsproblemen binnen de beroepsbevolking zullen toenemen als gevolg van de vergrijzing en ontgroening. Maatregelen zijn dan ook noodzakelijk.

Investeren in kennis helpt

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) publiceerde recent een rapport over de maatschappelijke baten van healthy ageing – gezond en actief ouder worden. Onderzoeker Marc Pomp berekent dat het ontwikkelen van preventieprogramma’s en behande- lingen,voortvloeiend uit het concept healthy ageing, op termijn kunnen bijdragen aan een toename van de arbeidsparticipatie ter grootte van 150.000 mensen in 2050.

Topsector

Het kabinet heeft de sector ‘Life Sci- ences & Health’ aangewezen als één van de topsectoren,die onderdeel uitmaken van het prestigieuze topsectorenbeleid dat als doel heeft Nederland in de internationale top 5 van kenniseconomieën te positioneren. De urgente aandacht voor het ontwikkelen en aanleveren van (medische) oplossingen die bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven, een productievere beroepsbevolking en een duurzame en betaalbare gezondheidszorg is ook hier aanwezig.

Preventie

Preventie is het sleutelwoord. Niet enkel gericht op het voorkomen en uitstellen van ziekte. Maar ook op het eerder opsporen en behandelen van ziekte om zo gezondheidsverlies te voorkomen en beperken. En nog verdergaand, gericht op het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen. Een snelle en adequate reguliere zorgverlening mét aandacht voor de werksituatie van werkenden met dreigende gezondheidsproblemen is van eminent belang.

In bedrijven, van klein tot groot, wordt al langer nagedacht over een verdiepingslag in de inspanningen en handelwijze van werkgevers op het terrein van preventie- en verzuimbeleid. Het innovatievermogen en de creativiteit is groot. In deze special vindt u daarvan mooie voorbeelden.