1. AGILE

Agile is meer een gedachtengoed dan een op zichzelf staande methode. Er bestaan verschillende Agile methodes, de meest bekende zijn Scrum, LEAN, Kanban, Dynamic systems development method (DSDM) en extreme programming. In de IT wereld is Scrum de meest bekende, maar ook LEAN valt onder het Agile gedachtengoed.  Agile betekent letterlijk ‘lenig/behendig’. Agile methodes kenmerken zich door het werken in korte periodes (iteraties) waarbij steeds een deel van het project afgerond wordt.
Lees meer ➔
 


2. PRINCE2

PRINCE2 is een proces-gebaseerde aanpak, opgebouwd uit 7 principes, 7 thema's en 7 processen. Elk proces is gedefinieerd met de hoofdzakelijke in- en output, samen met de specifieke te behalen doelen en uit te voeren activiteiten. PRINCE2 focust zich op het definiëren van de op te leveren producten met de bijbehorende kwaliteitscriteria waar die producten aanmoeten voldoen. Bij PRINce2 staat niet het ‘hoe’, maar het ‘wat’ centraal.
 


3. IPMA

IPMA (International Project Management Association) is de overkoepelende organisatie van nationale brancheverenigingen voor projectmanagers met meer dan 50.000 leden. IPMA heeft de “International Competence Baseline” ontwikkeld waarin staat beschreven waaraan een projectmanager moet voldoen. Het zorgt ervoor dat projecten beheersbaar worden, dat competenties van projectmanagers zichtbaar verbeteren en dat organisaties een keurmerk van kwaliteit en transparantie op het gebied van projectmanagement kunnen overleggen. Een brancheorganisatie waar je je kan laten certificeren.
Lees meer ➔
 


4. PMI

Project Management Institute (PMI) is een internationale beroepsorganisatie (non-profit/zonder winstoogmerk) voor project-, programma- en portfolio management professionals. Ook hier kan een projectmanager professional zich certificeren. Deze organisatie is gevestigd in Newtown Square, Pennsylvania, en heeft meer dan 700.000 leden en gecertificeerden over de gehele wereld. Door middel van de vaardigheden uit de ‘Talent Triangle’, technisch project management en leiderschap, kan een gecertificeerd/gekwalificeerde project manager de uitvoering van een project overzien, het team efficiënt leiden en ervoor zorgen dat elk initiatief in lijn is met de bedrijfsstrategie.
Lees meer ➔
 


5. Portfoliomanagement

Portfoliomanagement is een werkwijze die ervoor kan zorgen dat innovaties en veranderingen structureel en beheerst kunnen worden opgepakt en geïmplementeerd. Complexe verandertrajecten zijn overzichtelijk en bestuurbaar in een goed ingerichte portfolio-omgeving. Daarnaast zorgt het invoeren van portfoliomanagement voor duidelijke processen, eigenaarschap, samenwerking, voortgangsbeheersing en dashboards met scenario’s waarop kan worden gestuurd.
Lees meer ➔
 


6. Value Based Projectmanagement

Value-based projectmanagement richt zich niet op het resultaat, maar op de vraag. Deze methode kent geen stuurelementen als faseren, plannen en beheersen. Bij Value based  neemt men de vaagheid, complexiteit en onduidelijkheid als gegeven aan en richt men zich op de aanleiding van het project. Het project wordt  dus vraaggedreven in plaats van resultaatgedreven benaderd. Value-based projectmManagement richt de aandacht veel meer op het ‘nu’ dan op het ‘later’.
Lees meer ➔
 


7. Best Value Projectmanagement

Best Value Procurement is een aanpak die significant verschilt van andere methodes. Bij Best Value gaat het om loslaten, transparantie en vertrouwen in de opdrachtnemer als expert. Alle pijlers van Best Value grijpen in elkaar en versterken elkaar. Het één kan niet zonder het ander en het één is niet belangrijker dan het ander. Traditioneel is de opdrachtgever de expert, bij Best Value is de opdrachtnemer de expert die gefaciliteerd door de opdrachtgever zijn werk doet.
Lees meer ➔
 


8. Scrum

Scrum is een agile methode waarbij gewerkt wordt in korte iteraties van een week tot een maand, de zogenaamde ‘sprints’ die elk een eigen doel hebben. Iedere sprint levert een werkend stuk/product op. Een team kan zich flexibel organiseren rond de doelen. Scrum kenmerkt zich door zo snel en vaak mogelijk te leveren en kan daardoor goed op veranderingen inspelen. Door deze aanpak wordt ook eerder geleerd wat écht nodig is en kan er tijdig bijgestuurd worden.
Lees meer ➔